Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

În cadrul prezentului document sunt cuprinse principalele informații referitoare la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) ce trebuie aduse la cunoștința vizitatorilor site-ului www.ro.euro-contractor.ro. În aceste condiții, societatea Euro Contractor S.R.L. informează vizitatorii cu privire la următoarele drepturi ale acestora în sfera asigurării datelor cu caracter personal, precum și cu privire la principalele modalități de aplicare a prevederilor Regulamentului.

Scopul colectării datelor este reprezentat de asigurarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului nostru, în acest sens, datele colectate fiind utilizate exclusiv pentru buna desfășurare a activităților pe site, aspect pe care Dumneavoastră îl luați la cunoștință și pentru care vă dați consimțământul.

Tipurile de date ce pot fi colectate se referă la: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă. Nu sunteți obligat să ne furnizați datele Dumneavoastră, însă lipsa de furnizare a acestora poate conduce la imposibilitatea derulării anumitor activități pe site-ul nostru. Sintetizând, beneficiați de drepturile de acces, de intervenție asupra datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, precum și să solicitați ștergerea datelor.

Detalierea acestor drepturi este redată în continuare. Astfel, vizitatorii site-ului au următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele prelucrate

Orice persoană care dorește să obțină accesul la datele prelucrate de către societatea noastră va transmite o cerere de solicitare de informații referitoare la scopul prelucrării datelor de către societatea Euro Contractor S.R.L. (dacă este cazul), destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele, datele ce fac obiectul prelucrării, informații cu privire la existența drepturilor privind protecția datelor. Pe lângă solicitarea propriu-zisă, în cerere trebuie să fie cuprinse următoarele informații: date de identificare a solicitantului (nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, adresă, telefon, email), documente de identificare a solicitantului (carte de identitate sau documente de reprezentare legală a altei persoane, dacă este cazul), datele la care se solicită accesul, adresa de email la care vor fi transmise informațiile solicitate (dacă se optează pentru transmitere electronică) sau adresa fizică la care să fie transmise (dacă se optează pentru transmitere fizică); declarație pe propria răspundere privind corectitudinea informațiilor furnizate în cadrul cererii.

Dreptul la rectificare

Orice persoană are dreptul să solicite rectificarea, completarea, respectiv actualizarea datelor cu caracter personal colectate, deținute sau stocate la nivelul societății Euro Contractor S.R.L. Indiferent de tipul de cerere formulată (de rectificare / completare, respectiv de actualizare, societatea noastră va soluționa în maximum 30 zile această solicitare), altfel solicitantul are dreptul de a se adresa ANSPDCP sau de a formula o cale de atac.

Dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat)

În următoarele situații, societatea Euro Contractor S.R.L. va proceda la ștergerea datelor cu caracter personal în maximum 30 de zile de la primirea solicitării:

  • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • solicitantul și-a retras consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea;
  • solicitantul se opune prelucrării datelor în temeiul art. 21 (1) privind dreptul la opoziție (i.e. scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice);
  • în situația în care există neclarități privind legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
  • în situația în care datelor trebuie șterse în vederea respectării unei obligații legale ce revine operatorului;
  • în situația în care datele cu caracter personal aparțin copiilor cu vârste sub 16 ani.

Societatea Euro Contractor S.R.L. nu va proceda la ștergerea datelor cu caracter personal colectate și stocate în situația în care prelucrarea datelor este necesară pentru:

  • exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
  • respectarea unei obligații legale;
  • motive de interes public;
  • scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
    constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în istanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Societatea Euro Contractor S.R.L. va respecta dreptul persoanelor vizate la restricționarea prelucrării în următoarele situații nominalizate exhaustiv de Regulament, după cum urmează:

  • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Conform Regulamentului, orice persoană vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ sau în baza unei relații contractuale și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Astfel, și la nivelul societății noastre, dreptul la portabilitatea datelor se respectă în limitele precizate mai sus și în contextul prezentat (consimțământ / relații contractuale și prelucrare exclusiv electronică a datelor). De asemenea, portarea datelor se referă exclusiv la datele primare care au fost colectate și stocate, nu și la posibilele rezultate ale prelucrărilor în care au fost utilizate datele cu caracter personal, anterior cererii de portare.

Dreptul la opoziție

Societatea Euro Contractor S.R.L. va respecta dreptul oricărei persoane de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal, în contextul în care exercitarea acestui drept se va face printr-o cerere în formă scrisă, datată, semnată și motivată. Dacă se va opta pentru exercitarea dreptului la opoziție, societatea Euro Contractor S.R.L. va activa opțiunea de ștergere a datelor cu caracter personal, cu excepțiasituațiilor în care ștergerea datelor nu este permisă (conform situațiilor prezentate mai sus). Dreptul la opoziție va fi respectat imediat (fără verificări sau restricționare prealabilă) dacă prelucrările vizează scopuri de marketing direct, crearea de profile automate, scopuri științifice sau istorice.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată

Societatea Euro Contractor S.R.L. va utiliza mijloace de prelucrare automată a datelor în situațiile prevăzute de Regulament, după cum urmează:

  • când prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract ce urmează a fi încheiat între societatea noastră și persoana fizică vizată;
  • când prelucrarea automată este autorizată prin lege;
  • când prelucrarea automată este fundamentată pe consimțământul explicit al persoanei vizate;
  • când o decizie adoptată pe baza unei prelucrări automate nu are un efect legal sau similar într-un mod semnificativ asupra unei persoane.

Dreptul de a retrage consimțământul

Societatea Euro Contractor S.R.L. abordează problematica retragerii consimțământului în contextul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în baza consimțământului exprimat în prealabil, consimțământ ce poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului conduce la ștergerea automată a datelor cu caracter personal, excepție făcând acele situații în care prelucrarea datelor nu poate înceta din motive legitime ale societății (de exemplu, pentru instanțele de judecată).

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Societatea Euro Contractor S.R.L. va informa permanent persoanele fizice vizate cu privire la drepturile privind protecția datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului, putând fi aduse completări / actualizări / îmbunătățiri prezentului material, vizitatorii având obligația și responsabilitatea consultării periodice a acestei secțiuni deoarece modificările aduse nu sunt anunțate sau notificate în vreun mod distinct pe site.

De asemenea, societatea noastră aduce la cunoștința persoanelor fizice faptul că în contextul în care le sunt încălcate drepturile privind protecția datelor cu caracter personal, aceștia se pot adresa în scris, prin formularea unei plângeri, Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). În acest sens, datele de contact ale ANSPDCP sunt: Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro, telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212, fax: 40.318.059.220

Solicitările / cererile privind protecția datelor cu caracter personal pot fi transmise, în format fizic, la adresa sediului social al S.C. Euro Contractor S.R.L. (România, Județul Ilfov, Voluntari, Drumul Potcoavei, Numărul 59, Vila 6, Cod Poștal 077190) sau, în format electronic, la adresa de email: dataprotection@euro-contractor.ro. Orice alte informații / solicitări privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de către societatea noastră pot fi adresate telefonic la numărul de telefon: +4 0785 758 710.